Områdesvårdspolicy

I Björnnässtrands tomtägareförening har vi en strikt policy som skall följas om du vill ha fällt ett eller flera träd.

Om det rör sig om ett träd som är reglerat av policyn MÅSTE du kontakta styrelsen innan det fälls.

Björnnässtrands områdesvårdspolicy

I syfte att värna tomtägareföreningens gemensamma mark (vägar, stigar, badplats, skogsområden mm) dess skönhet och karaktär skall en övergripande omvårdnadsplan för varje område (A-D enl. nedan) utarbetas.

Dessa planer skall verka som riktlinje för hur resp. område bör se ut och tas om hand samt möjliggöra en sammanhängande promenadstig med god sjökontakt mellan östra och västra bryggan.

1. Övergripande omvårdnadsplan

En särskild beslutsgrupp, Björnnässtrands Områdesvårdsgrupp (BOV), tillsätts. Den skall bestå av 5 ledamöter: tre av styrelsen utpekade ledamöter, varav minst en person av dessa skall vara ledamot av tomtägareföreningens styrelse samt ytterligare två ledamöter som tas fram av valberedningen och väljs av årsstämman. Målsättningen vid tillsättandet av gruppen skall vara att den skall spegla olika intressen och syn på hur de allmänna områdena skall vårdas. Mandatperioden skall vara ett (1) år.

BOV väljer själv en ordförande för gruppen.

Om mer än en person i BOV-gruppen är ledamot av styrelsen bestämmer BOV-gruppen vem av styrelseledamöterna som rapporterar till tomtägareföreningens styrelse.

 

2. BOV

Gruppens uppgift är att – –

  • Utarbeta övergripande planer för resp. område
  • Fatta beslut om fällning av träd och röjning av sly i enlighet med denna policy

I de fall det finns motstridiga intressen och det uppstår konflikter kring det som rör den gemensamma marken skall BOV vara en aktiv part att finna lösningar på dessa konflikter i syfte att ta till vara såväl föreningens intressen som att verka för en god grannsämja.

För att BOV skall kunna fatta beslut krävs att minst tre av BOV:s medlemmar biträder ett förslag. I de fall ett förslag om avverkning (eller annat kring områdesvård) inte får minst tre röster, remitteras ärendet till styrelsen.

Om någon av de fem medlemmarna i BOV avslutar sitt uppdrag i förtid, har styrelsen mandat att tillsätta en ersättare fram till nästkommande årsstämma. Ersättaren kan antingen vara en styrelsemedlem eller övrig föreningsmedlem.

I ärende där ledamot av styrelsen eller BOV har ett eget intresse får denne inte delta i vare sig beredning eller beslut.

I frågor där BOV fattar beslut som innebär kostnader för Tomtägareföreningen skall beslutet förankras i styrelsen innan det verkställs.

När BOV fattar beslut om avverkning åligger det BOV att försäkra sig om att i de fall sådan avverkning bedöms innebära risk för skada på enskild tomtägares mark eller egendom, skall avverkningen göras av lämplig och/eller behörig personal.

BOV bestämmer själv som grupp hur den skall arbeta och i vilken utsträckning och på vilket sätt den skall mötas. Möten och beslut skall protokollföras.

3. Städdagar

I enlighet med tomtägareföreningens stadgar anordnas varje år två städdagar, en på våren och en på hösten.

BOV avgör, inom ramen för sitt ansvarsområde, vilka arbeten som skall utföras på städdagarna. I första hand skall röjning av sly, buskage och mindre träd inom områdena A och B prioriteras. Med sly avses skott och mindre träd med en omkrets som understiger 40 cm räknat 1,0 meter från marknivå.

4. Områdesindelning

Den gemensamma marken delas in i 4 olika områden, A-D (se även bifogade karta).

Område A:

Området runt badstranden mellan Mälaren, pumphuset, vägen till båtiläggningsplatsen och ”allmänna vägen”.

Område B:

1) Strandpromenaden och marken mellan stigen och Mälaren, från Östra Bryggan till pumphuset samt från båtiläggningsplatsen till västra bryggan, området mellan strandpromenaden och tomtgränserna till tomterna, 8, 10, 12, 14, 16 och 18 samt området mellan strandpromenaden och tomtgränserna till tomterna 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48 och 50.

2) Området mellan tomterna 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 50, 52, 54 och marken som ägs av Uppsala Universitet.

3) Allmänningen öster om tomt 15, ”triangeln” i anslutning till tomt 43 samt området öster om den stig som leder ner till östra bryggan samt området runt anslagstavlan.

Område C:

Allmänningarna mellan tomterna 12 och 14, 37 och 39 samt 38 och 40.

Område D:

Övriga områden, t ex markremsorna mellan resp. fastighet och vägen.

 

5. Avverkning av växtlighet med en omkrets understigande 40 cm räknat 1,0 m från marknivå

Område A:

BOV fattar beslut om all avverkning.

Område B:

Avverkning är tillåten för alla på allmänningen framför sin egen tomt. Övriga önskemål om att avverka sly kräver BOVs godkännande. I de fall beslut fattats att låta växtlighet utvecklas till större träd får avverkning inte ske. I dessa fall skall det tydligt markeras vilken växtlighet som avses.

Område C:

Beslut fattas av BOV efter samråd med berörda tomtägare. Specifika önskemål skall skriftligen anmälas till styrelsen. I de fall beslut fattats att låta växtlighet utvecklas till större träd får avverkning inte ske. I dessa fall skall det tydligt markeras vilken växtlighet som avses.

Område D:

Det är önskvärt att alla tomtägare håller resp. område mellan tomtgräns och den allmänna vägen fri från gräs och sly. I de fall beslut fattats att låta växtlighet utvecklas till större träd får avverkning inte ske. I dessa fall skall det tydligt markeras vilken växtlighet som avses.

6. Avverkning av växtlighet med en omkrets överstigande 40 cm räknat 1,0 m från marknivå

Område A

BOV fattar beslut om all avverkning.

Område B

Beslut fattas av BOV. Dock skall i förekommande fall samråd ske med berörda tomtägare innan avverkning får ske (avser de fastigheter som gränsar mot området). Tomtägare som önskar avverka eller tukta (toppa) sådan växtlighet skall skriftligen anmäla önskemålen till styrelsen.

Även döda träd och träd som bedöms utgöra fara för annan får avverkas efter beslut av BOV.

Område C

Beslut fattas av BOV efter samråd med berörda tomtägare. Specifika önskemål skall skriftligen anmälas till styrelsen.

Område D

Det är önskvärt att varje tomtägare håller resp. område mellan tomtgräns och den allmänna vägen fri från gräs och sly.

7. Övrigt

1. Vid avverkning av träd och sly på allmän mark som sker i eget intresse och i anslutning till egen tomt åligger det tomtägaren att ansvara för att ris och grenar mm snarast forslas bort från allmänningen, antingen till kommunens återvinningsstation eller till särskild fastställd uppsamlingsplats inom området för att eldas upp. Vid underlåtenhet kan tomtägareföreningen ombesörja detta och i förekommande fall skicka faktura till berörd tomtägare. 

2. Med eget intresse avses t. ex önskan om utsikt, förbättrad utsikt, insynsskydd, soltillgång, förbättrad soltillgång eller vindskydd i anslutning till egen tomt.

3. Önskar tomtägare genomföra större förändringar såsom schaktning, grävning e dyl. på allmän mark skall en begäran om detta skriftligen lämnas till styrelsen, som avgör huruvida begäran skall underställas årsmötet eller om beslut kan tas av styrelsen.

4. Tomtägareföreningen ser positivt på egna initiativ som håller området fritt från sly och på igenväxta områden, dock med de förbehåll som reglerats ovan. Överträdelse kan leda till polisanmälan.

5. Det är tillåtet att föreningens medlemmar, att på ett ordnat sätt förvarar båtar, båtställningar och bryggdelar på allmänningen längs med strandkanten under förutsättning av att dessa används under året. Övriga saker eller saker som inte använts på mer än ett år får ej förvaras på allmänningen och skall tas bort om ej annat överenskommits med styrelsen. Styrelsen förbehåller i sådana fall sig rätten att forsla bort övergiven egendom på fastighetsägarens bekostnad. Vidförsäljning av fastighet skall säljaren ta bort all privat egendom från allmänningen, alternativt överlåta egendomen i sin helhet till ny ägare.

Björnnässtrand, 2023-06-10

Områdesvårdspolicy karta