På uppdrag av styrelsen – Allmänningen mellan tomt 12 och 14

Styrelsen har bett BOV om att utarbeta en lösning för den allmänna stigen mellan tomt 12 och 14 på östra slingan. Styrelsen – förstärkt av Göran Larson – har tidigare har försökt medla mellan de berörda tomtägare och komma fram till hur området skall behandlas då tomtägarna har divergerande meningar om detta. Inget avtal blev då fastställd.

Under BOV mötet 2020-01-25 tittade BOV på området och valde att inte följa det tidigare föreslagna kompromiss då det hade lämnat allmänningen ful, instängd och snårig med mängder av stympade träd och buskar längs själva stigen. Gruppen var överens om att tillämpa samma principer för detta området som vi gör för alla allmänna områden och beslöt att alla träd och all sly som kapats skall tas bort. Dessutom kommer den asp, som tidigare markerats, och den mittersta björken, att fällas. Skälet till att fälla björken är att de andra två ska få utrymme att växa till sig. De tre står idag för tätt. De två andra björkarna kommer att stå kvar tills vidare.

Beslutet har effektuerats av BOV i februari 2020.