Stadgar

Nedanstående stadgar antogs vid ordinarie årsstämma den 15 juni 2013 och vid extra årsstämma den 5 oktober 2013.

Stadgar för Björnnässtrands tomtägareförening

§ 1 Firma

Föreningens namn och firma är Björnnässtrands tomtägareförening (815600-2688). Den bildades den 8 april 1962.
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör gemensamt eller var för sig.

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningens karaktär är ideell och skall
– äga och förvalta den tidigare som gåva emottagna fastigheten Björnnäs 2:1 i Turinge socken inom Nykvarns kommun.
– svara för tillsyn och underhåll av gemensamma platser (exklusive väg 10366, tidigare 717) samt vattenverksbyggnaden med anläggningar och tillhörande vattenledningssystem fram till avstängnings-/påsläppskranarna jämte dessas anslutningskonor vid resp. tomtgräns
– bevaka tomtägarnas intressen i gemensamma frågor
– i övrigt verka för en gynnsam utveckling inom området

Not: Enl. överenskommelse med Björnnäs Vägsamfällighet den 25 maj 1986 åligger det Vägsamfälligheten att mot 8 %:s ersättning av dess totala kostnader för sandning, saltning och snöröjning svara för väghållningen av den s.k Östra slingan, vilken ingår i tomtägareföreningens ansvarsområde.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap i föreningen är obligatorisk för ägare till envar av fastigheterna Björnnäs 2:2 – 2:51 i Turinge socken, Nykvarns kommun.

Medlemskapet innebär också skyldighet att delta i två årligen återkommande städdagar, en på våren och en på hösten.

Vid uteblivande debiteras en frånvaroavgift. Avgiften beslutas av årsmötet i samband med budgeten.

Medlem kan istället för frånvaroavgift fullgöra särskilt arbete vid annan dag efter överenskommelse med styrelsen.

Vid försäljning av fastighet skall säljaren skriftligen underrätta köparen skyldigheten att ingå som medlem i föreningen och delta på städdagar.

§ 4 Årsavgift

Varje fastighet skall erlägga en årlig avgift vars storlek bestämmes vid årsmöte eller extra möte.

Betalningsskyldigheten för visst debiteringsår skall åvila den, som den 30 juni är faktisk ägare, lagfaren eller köpare enligt köpekontrakt och/eller köpebrev etc.

– Avgiften skall inbetalas till föreningen senast den 31 juli under det verksamhetsår som beslutet omfattar.
– Årsmöte eller extra möte kan, efter beslut med enkel majoritet, fastställa annat inbetalningsdatum.
– Har avgiften ej inbetalts inom 30 dagar skickas en påminnelse med 5 %:s förseningsavgift.
– Efter ytterligare 30 dagar överlämnas ärendet till inkasso.
– Måste domstols- och indrivningsåtgärder vidtas skall gäldenären vara skyldig att dels erlägga tio (10) procents ränta på gäldbeloppet, förseningsavgiften ej inräknad, räknat från förfallodagen, dels ock gottgöra alla med dessa åtgärder uppkommande kostnader jämte sex (6) procents ränta därpå från dag för lagakraftvinnande beslut eller dom.

§ 5 Styrelse, säte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Nykvarns kommun.

Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter samt 2 suppleanter.

§ 6 Styrelseval

Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte. Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant ett år. Årsmötet utser ordförande och kassör bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Vid första årets val efter stadgeändringen väljs halva styrelsen på 2 resp. 1 år.

§ 7 Styrelse, kallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 10 dagar före sammanträdet.

Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

§ 8 Styrelse, beslutförhet, protokoll

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande.

Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut och protokollföras.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid ordförandens frånvaro lett sammanträdet.

§ 9 Styrelse, förvaltning

Styrelsen skall (får):
– förvalta föreningens tillgångar,
– föra redovisning över föreningens räkenskaper,
– ansvara för att protokoll förs vid sammanträde – årligen till ordinarie årsmöte avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
– för extraordinärt behov göra uttag ur vattenverksfonden

§ 10 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie årsmöte utse 2 revisorer och 1 revisorssuppleant. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie årsmöte.

Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper samt verkställa årsrevision och avge revisionsberättelse. Revisorerna ska tillstyrka eller avstyrka frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorerna skall kunna förfoga över räkenskaperna under minst 10 dagar.

Styrelsen skall avge skriftlig förklaring till årsmötet över av revisorerna gjorda anmärkningar.

Revisorerna kan, när de finner anledning, med iakttagande av reglerna i § 12 kalla till extra möte.

§ 11 Räkenskapsperiod

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 april – 31 mars.

§ 12 Årsmöte

Ordinarie årsmöte skall årligen hållas under juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra möte.

Extra möte skall också hållas om minst 20 procent av föreningens medlemmar, eller revisorerna enl. § 10, i skriftligen motiverad angelägenhet påfordrar ett sådant möte. Mötet skall hållas inom 35 dagar.

§ 13 Kallelse till årsmöte

Styrelsen kallar till årsmötet. Det skall ske dels genom föreningens hemsida, samt e-post eller via vanligt brev för dem som uttryckt särskilt önskemål om detta.

Kallelse skall ske senast 14 dagar före årsmötet.

I kallelsen skall anges tid och plats för mötet samt vilka ärenden som skall förekomma på årsmötet, inklusive kopior av årsredovisning, verksamhets- och revisionsberättelser, inkomna motioner med styrelsens yttrande över dessa samt förslag till budget och förslag till dagordning.

§ 14 Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet.

Motion, som skall behandlas på ordinarie årsmöte, skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 april. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

§ 15 Dagordning vid årsmöte

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

– val av två justeringsmän, tillika rösträknare
– val av ordförande för mötet
– val av sekreterare för mötet
– upprop och fastställande av röstlängd
– fråga om kallelse till mötet skett enligt stadgarna
– styrelsens verksamhetsberättelse
– revisorernas berättelse
– fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
– framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
– ersättning till styrelsen och revisorerna
– styrelsens förslag till budget med beslut om årsavgift
– val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
– val av revisorer och suppleanter
– val av valberedning, 3 personer
– övriga frågor som mötet vill ta upp till behandling
– meddelande av plats där årsmötesprotokollet hålles tillgängligt.

Not: Valberedningens målsättning skall vara – att till årsmötet – av de styrelsemedlemmar som föreslås, så långt som möjligt föreslå samma personer som föreslås till Vägsamfällighetens styrelse. Undantag från denna målsättning skall göras för medlem i Vägsamfälligheten som bor utanför tomtområdet och således endast är medlem i Vägsamfälligheten.

Den som valts inträder, om ej annat särskilt beslutats, i sin funktion omedelbart efter inträffat val.

§ 16 Årsmötebeslut

Varje fastighet representerar en röst.

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Medlems rösträtt kan utövas genom ombud (fullmakt). Ombud får ej företräda mer än en medlem via fullmakt.

Som mötets beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgöres frågan genom lottning.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

Medlem som inte fullgjort sina skyldigheter mot föreningen har rätt att delta i årsmötet men har inte rösträtt.

Medlem, styrelseledamot eller revisor får, i fråga där han kan ha ett personligt eller mot föreningen stridande intresse, ej delta i överläggning eller röstning.

§ 17 Försäkring

Föreningens egendom skall i erforderlig mån vara betryggande försäkrad.

Ansvarsförsäkring skall också finnas.

För föreningens förbindelser svarar endast dess tillgångar.

§ 18 Disposition av influtna medel

Till grund för beräkning av föreningens årliga inkomster och utgifter skall fastställas en budget, vilken skall innefatta beräknat överförande till eller förutsebart uttag ur de särskilda fonder som kan beslutas av årsmöte eller extra årsmöte.

Föreningens kontanta tillgångar skall, i den mån de inte genast behöver användas för utbetalningar, endera insättas i bank, som styrelsen valt, placeras räntebärande på annat normalt betryggande sätt, disponeras för placering som föreningen godkänt eller innestå på plus- eller bankgiro.

Fondkapital skall, jämväl i redovisningshänseende, hållas avskilt från övriga föreningsmedel, endera på bankkonto, då minst ett för varje fond, eller i kombination med annan placering. Ränta på sådant konto skall om årsmöte eller extra möte ej annat beslutar, föras till fondkapitalet.

Styrelsen får ej uppta lån förrän beslut fattats av föreningens årsmöte.

I händelse av föreningens upplösande skall då befintliga tillgångar disponeras i enlighet med föreningens beslut därom.

§ 19 Ändring av stadgarna

Ändring av dessa stadgar skall för att bli gällande fattas med enkel majoritet på två på varandra följande årsmöten varav ett ordinarie.

§ 20 Protokollsjustering, tillgänglighållande

Årsmötesprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid ordinarie årsmöte 2013-06-15 samt vid en extra årsmöte 2013-10-05 och ersätter de ursprungliga stadgarna som antogs den 27 maj 1962 och därefter undergick komplettering och revidering vid ordinarie årsmöte den 27 maj 1978 och extra årsmöte den 3 september 1978.

Nykvarn 2013-10-05

Signerat dokument finns bifogat Signerat dokument finns bifogat


Göran Larson Helene Magnusson
Ordförande Sekreterare