Stadgar

Nedanstående stadgar antogs vid ordinarie årsstämma den 15 juni 2013 och vid extra årsstämma den 5 oktober 2013.

Stadgar för Björnnäs Vägsamfällighet

bildad enligt lagen den 3 september 1939 om enskilda vägar och omfattas nu av lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

§ 1 Firma

Föreningens namn och firma är Björnnäs Vägsamfällighet (33232894-09). Den bildades den 6 juni 1963.

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör gemensamt eller var för sig.

§ 2 Samfällighetens ändamål

Samfälligheten har till uppgift att handha den gemensamma väghållningen och därmed förenade angelägenheter beträffande följande vägar inom Nykvarns kommun: Björnnäsvägen (väg nr. 10366, tidigare 717) som går från Stensätravägen (T-korset) t o m andra slingan inom Björnnässtrands tomtområde, längd 3 260 meter.

Den s.k ”Östra slingan” ingår inte i vägsamfällighetens ansvarsområde.

Not: Enl. överenskommelse med Björnnässtrands tomtägareförening den 25 maj 1986 åligger det Vägsamfälligheten att mot 8 %:s ersättning av samfällighetens totala kostnader för sandning, saltning och snöröjning svara för väghållningen av den s.k Östra slingan, vilken ingår i tomtägareföreningens ansvarsområde.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap i samfälligheten är obligatorisk för ägare till envar fastighet utefter i § 2 omnämnda vägsträckor inklusive fastigheter utmed den sk Östra slingan.

Medlemskapet innebär också skyldighet att delta i de städdagar som vägsamfällighetens styrelse arrangerar då behov av städdag föreligger (en till två gånger om året). Av praktiska skäl bör styrelsen sträva efter att Vägsamfällighetens städdag infaller på samma dag som Tomtägareföreningen har städdag.

Medlem kan istället för att närvara vid städdag fullgöra särskilt arbete vid annan dag efter överenskommelse med styrelsen.

Vid försäljning av fastighet skall säljaren skriftligen underrätta köparen skyldighet att ingå som medlem i föreningen och delta på städdagar.

§ 4 Årsavgift

Varje fastighet skall erläggas en årlig avgift vars storlek bestämmes vid årsstämma eller extra stämma.

Betalningsskyldighet för visst debiteringsår skall åvila den som den 30 juni är faktisk ägare, lagfaren eller köpare enligt köpekontrakt och/eller köpebrev etc.

– Avgiften skall inbetalas till föreningen senast den 31 juli under det verksamhetsår som beslutet omfattar.
– Årsstämma eller extra stämma kan, efter beslut med enkel majoritet, fastställa annat inbetalningsdatum.
– Har avgiften ej inbetalts inom 30 dagar skickas en påminnelse med 5 %:s förseningsavgift.
– Efter ytterligare 30 dagar överlämnas ärendet till inkasso.
– Måste domstols- och indrivningsåtgärder vidtas skall gäldenären vara skyldig att dels erlägga tio (10) procents ränta på gäldbeloppet, förseningsavgiften ej inräknad, räknat från förfallodagen, dels ock gottgöra alla med dessa åtgärder uppkommande kostnader jämte sex (6) procents ränta därpå från dag för lagakraftvinnande beslut eller dom.

§ 5 Styrelse, säte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Nykvarns kommun.

Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter samt 2 suppleanter.

§ 6 Styrelseval

Styrelsen väljs vid ordinarie årsstämma. Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant ett år.
Stämman utser ordförande och kassör bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Vid första årets val efter stadgeändringen väljs halva styrelsen på 2 resp. 1 år.

§ 7 Styrelse, kallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 10 dagar före sammanträdet.

Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

§ 8 Styrelse, beslutförhet, protokoll

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande.

Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut och protokollföras.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9 Styrelse, förvaltning

Styrelsen skall (får):
– förvalta samfällighetens tillgångar,
– föra redovisning över samfällighetens räkenskaper,
– ansvara för att protokoll förs vid föreningsstämma
– föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,
– årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över samfällighetens verksamhet och ekonomi,
– i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.
– i händelse av att tillgängliga medel för betalning av klar och förfallen skuld saknas får styrelsen besluta om extra utdebitering på sammanlagt upp till ett prisbasbelopp utan att kalla till extra föreningsstämma.

§ 10 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie årssstämma utse 2 revisorer och 1 revisorssuppleant. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper samt verkställa årsrevision och avge revisionsberättelse. Revisorerna ska tillstyrka eller avstyrka frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorerna skall kunna förfoga över räkenskaperna under minst 10 dagar.

Styrelsen skall avge skriftlig förklaring till årsmötet över av revisorerna gjorda anmärkningar.

Revisorerna kan, när de finner anledning, med iakttagande av reglerna i § 12 kalla till extra stämma.

§ 11 Räkenskapsperiod

Samfällighetens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 april – 31 mars.

§ 12 Årsstämma

Ordinarie stämma skall årligen hållas i juni på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.

Extra stämma skall också hållas om minst 20 procent av föreningens medlemmar, eller revisorerna enl. § 10, i skriftligen motiverad angelägenhet påfordrar ett sådant möte. Mötet skall hållas inom 35 dagar.

§ 13 Kallelse till stämma

Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske genom föreningens hemsida, e-post eller via vanligt brev (för dem som uttryckt önskemål om detta).

Kallelse skall ske senast 14 dagar före stämman.

I kallelsen skall anges tid och plats för stämman samt vilka ärenden som skall förekomma på stämman inklusive kopior av årsredovisning, verksamhets- och revisionsberättelser, inkomna motioner med styrelsens yttrande över dessa samt förslag till budget och förslag till dagordning.

§ 14 Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande samfällighetens verksamhet.

Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 april. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

§ 15 Dagordning vid stämma

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

– val av två justeringsmän, tillika rösträknare
– val av ordförande för stämman
– val av sekreterare för stämman
– upprop och fastställande av röstlängd
– fråga om kallelse till mötet skett enligt stadgarna
– styrelsens verksamhetsberättelse
– revisorns berättelse
– fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
– framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
– ersättning till styrelsen och revisorerna
– styrelsens förslag till vägarbeten som skall utföras eller påbörjas under arbetsåret
– styrelsens förslag till budget med beslut om årsavgift
– val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
– val av revisorer och suppleanter
– val av valberedning, 3 personer.
– övriga frågor som mötet vill ta upp till behandling
– meddelande av plats där årsmötesprotokollet hålles tillgängligt.

Not: Valberedningens målsättning skall vara – att till årsstämman – av de styrelsemedlemmar som föreslås, så långt som möjligt föreslå samma personer som föreslås till Tomtägareföreningens styrelse. Undantag från denna målsättning skall göras för medlem i Vägsamfälligheten som bor utanför tomtområdet och således endast är medlem i Vägsamfälligheten.

Den som valts inträder, om ej annat särskilt beslutats, i sin funktion omedelbart efter inträffat val.

§ 16 Stämmobeslut

Varje fastighet representerar en röst.

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Medlems rösträtt kan utövas genom ombud (fullmakt). Ombud får ej företräda mer än en medlem via fullmakt.

Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgöres frågan genom lottning.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

Medlem som inte fullgjort sina skyldigheter mot samfälligheten har rätt att delta i föreningsstämman men har inte rösträtt.

Medlem, styrelseledamot eller revisor får, i fråga där han kan ha ett personligt eller mot samfälligheten stridande intresse, ej delta i överläggning eller röstning.

§ 17 Försäkring

Samfällighetens egendom skall i erforderlig mån vara betryggande försäkrad.

Ansvarsförsäkring skall också finnas.

För samfällighetens förbindelser svarar endast dess tillgångar.

§ 18 Disposition av avkastning och influtna medel

I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

Styrelsen får ej uppta lån förrän beslut fattats av samfällighetens årsstämma.

I händelse av samfällighetens upplösande skall då befintliga tillgångar disponeras efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

§ 19 Ändring av stadgarna

Ändring av dessa stadgar skall för att bli gällande fattas med enkel majoritet på två på varandra följande årsstämmor varav en ordinarie.

Beslutet skall genom styrelsens försorg genast anmälas för registrering hos berörd myndighet. Till anmälan skall bifogas två bestyrkta avskrifter av protokoll över beslutet.

§ 20 Protokollsjustering, tillgänglighållande

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid ordinarie årsstämma 2013-06-15 samt vid en extra stämma 2013- 10-05 och ersätter de ursprungliga stadgarna som antogs den 2 oktober 1963 och därefter undergick komplettering och revidering vid ordinarie årsstämma den 6 september 1980 och extra årsstämma den 23 maj 1981.

Nykvarn 2013-10-05

Signerat dokument finns bifogat Signerat dokument finns bifogat


Göran Larson Helene Magnusson
Ordförande Sekreterare

Bilagor: