Fyrhjulingar

Styrelsen uppfordrar på det kraftigaste folk att följa de gällande trafikregler när det kommer till fyrhjulingar i området.

Fyrhjulingar får INTE köras på vägen om de inte har registreringsskylt, och de får INTE föras av personer som saknar giltig förarbehörighet.

Enda undantag är lekfyrhjulingar som är eldrivna och körs i max 6 km/tim. Dessa skall dock hållas under uppsyn av en ansvarig vuxen.

 

 

Ytterligare information från Transportstyrelsens hemsida:

För dig som kör fyrhjuling

De fordon som allmänt kallas fyrhjulingar kan se relativt lika ut, men har helt olika regler. Du som förare måste känna till både vilket sorts fordon du kör och vilka regler som gäller.

Med fyrhjuling menas här ett fordon som föraren sitter grensle på och som har ett styre, en eventuell passagerare sitter bakom föraren.

Mycket förenklat är all körning på barmark i terräng med motordrivna fordon förbjuden, även om de flesta fyrhjulingar är konstruerade för att klara terrängkörning. Det finns några undantag från förbudet mot terrängkörning på barmark. Det kan vara tillåtet att köra i terräng om du:

 • utför viss yrkesutövning, till exempel är läkare eller veterinär
 • hämtar fälld björn, älg, hjort eller vildsvin
 • arbetar inom vilthägn i direkt samband med uppfödning av djur
 • utför skötsel- och anläggningsarbete inom park-, idrotts- eller friluftsområden.

Speciella regler gäller för fjällområden. I vissa typer av områden fattar kommunen eller länsstyrelsen beslut om särskilda regler. Läs mer om terrängkörning på barmark hos Naturvårdsverket.
Bra att veta om fyrhjulingar

En fyrhjuling kan vara av olika fordonstyp, beroende på vad den är registrerad som. De vanligaste typerna av fordonsslag är:

 • Terränghjuling
 • Motorcykel
 • Moped
 • Traktor
 • Motorredskap

Du ska använda hjälm när du kör en fyrhjuling som räknas som terränghjuling, motorcykel, moped eller traktor b. Hjälmkraven för terränghjuling och traktor b är nya från 1 januari 2016.

En fyrhjuling som används på väg eller i terrängen ska vara registrerad och det krävs någon form av förarbehörighet.

Små fyrhjulingar avsedda för barn är undantagna om de kan anses vara Lekfordon, annars gäller samma krav för dessa som för de större fordonen.

Oregistrerade fyrhjulingar får endast användas inom inhägnat område.

Lekfordon

Lekfordon är ett fordon som inte kan eller får köras fortare än 6 km/tim (ungefär gånghastighet). Om fordonet är försett med motor måste det vara en elmotor. Ett lekfordon är avsett för barn upp till 14 år.

Ett barn som använder ett lekfordon har samma skyldigheter som gående i trafiken. Vi rekommenderar att ett barn på lekfordon hålls under uppsikt av en vuxen.
Inte lekfordon

Om fordonet har förbränningsmotor kan det aldrig räknas som lekfordon, enligt Konsumentverket (KOVFS 2011:5). Det finns idag flera produkter som felaktigt uppfattas som lekfordon, exempelvis pocketbike, minimoto, barnsnöskoter eller barnfyrhjuling.

Den som kör ett fordon som inte är godkänt för användning i trafik utanför inhägnat område får böta. Detta gäller till exempel de produkter som listas ovan. En vårdnadshavare eller annan vuxen som tillåter ett barn att köra kan dömas för tillåtande av olovlig körning.

Straffet för den vuxne är dagsböter. Det kan också medföra konsekvenser för körkortet. Även barnets framtida möjligheter att få körkortstillstånd påverkas. Om barnet fyllt 15 år kan det dessutom dömas till dagsböter för olovlig körning.

Dessa fordon räknas inte som lekfordon:

 • Pocketbike
 • Minimoto
 • Barnsnöskoter
 • Barnfyrhjuling
 • Knattecross